> Γενικοί όροι ασφάλισης

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε
ΕΔΡΑ : Γιαννιτσών 244, Δήμος Αμπελοκήπων/Μενεμένης
ΑΦΜ 999829316, Δ.Ο.Υ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 2310-595502 , Fax : 2310-544655
e-mail info@2alsyn.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ , ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ,  ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ :

1. Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση καταρτίσθηκε με βάση τα στοιχεία , που δηλώθηκαν από τον λήπτη της ασφάλισης στην πρόταση της ασφάλισης,  και διέπεται από τις διατάξεις του  Ν 4364/5-2-2016 , καθώς επίσης και από τις διατάξεις , που , σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 4364/5-2-2016 , δεν καταργούνται , αλλά, είτε τροποποιούνται , είτε διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την αντικατάστασή τους με νέες κανονιστικές αποφάσεις , εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4364/5-2-2016 , είτε εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4364/5-2-2016 , όπως όλες αυτές ισχύουν κάθε φορά , καθώς επίσης και από τις διατάξεις του Ν. 1667/86 , και του καταστατικού του Συνεταιρισμού , όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά , καθώς επίσης και από τους συνημμένους Γενικούς και Ειδικούς Ορους Ασφάλισης , που περιέχονται στο έντυπο εγχειρίδιο , που  παραλάβατε , ή  στην ιστοσελίδα www.2alsyn.gr , και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης . Ολες οι προηγούμενες διατάξεις αποτελούν το σύνολο της Ασφαλιστικής Σύμβασης.
2. Επίσης διέπεται και από την υπ’αριθμ. 3/5/26-1-2011 (ΦΕΚ/Β/706/29-4-2011) απόφαση της Ε.Π.Α.Θ της Τράπεζας της Ελλάδος  για την διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής  ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την χρήση αυτοκινήτων και συναφείς υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων , για το περιεχόμενο της οποίας έγινε ιδιαίτερη μνεία στον λήπτη της ασφάλισης.
3. Με την παράδοση του παρόντος παραδόθηκαν ταυτόχρονα α) Ενημερωτικό Εντυπο Πληροφοριών, β) Εντυπο Αίτησης Αποζημίωσης , γ) Εντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος, δ) Εντυπο Γενικών και Ειδικών όρων , ε) Δύο (2) Δηλώσεις Εναντίωσης , για τα οποία ενημερώθηκε πλήρως ο λήπτης της ασφάλισης.
4. Ο λήπτης της ασφάλισης έχει ενημερωθεί και αποδέχεται όλους τους όρους , που περιέχονται στο ασφαλιστήριο και στους συνημμένους ασφαλιστικούς γενικούς και ειδικούς όρους  , και έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .
5. Ισχύουν όλες οι νόμιμες εξαιρέσεις από την ασφάλιση, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται από την ασφαλιστική κάλυψη , και εξαιρούνται από την ασφάλιση,  οι ζημίες , που προκαλούνται: α) Από οδηγό , ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης , που προβλέπεται από τον νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος , που οδηγεί .  Στην εξαίρεση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις , που έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας ικανότητας οδήγησης, ακόμη και εάν ανανεωθεί αργότερα , ή που η άδεια ικανότητας οδήγησης έχει αφαιρεθεί νόμιμα από τις αρμόδιες αρχές. Από οδηγό , που βάσει την άδεια ικανότητας οδήγησης του , έχει περιορισμένη χιλιομετρική ακτίνα δρομολόγησης , και το ατύχημα λαμβάνει χώρα έξω από αυτήν την ακτίνα δρομολόγησής του , σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φόρα νομοθεσία. Από οδηγό , που έχει ηλικία άνω του ανωτάτου προβλεπομένου από τον νόμο ορίου , ή κάτω του κατώτατου προβλεπομένου από τον νόμο ορίου. Από οδηγό , που οδηγεί πέραν των προβλεπόμενων από την εργατική νομοθεσία ωραρίων , ή κατά την διάρκεια της εβδομαδιαίας αναπαύσεως του (ρεπώ) , ή κατά παράβαση των ωρών αναπαύσεώς του ,  ή κατά την διάρκεια της κάθε φύσεως και είδους άδειάς του , σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Από οδηγό , που δεν δηλώθηκε νομίμως η πρόσληψή του στον Ο.Α.Ε.Δ . Από οδηγό , που ενήργησε με πρόθεση.  β) Από οδηγό , ο οποίος κατά τον χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ή τοξικών ουσιών, ή φαρμάκων , που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης , κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/1999 ΦΕΚ 57Α) , όπως ισχύει κάθε φορά , εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. γ) Από αυτοκίνητο όχημα , του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή , που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας , εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. Επίσης : Τα πράγματα , που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης . Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου με κλοπή η βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως.  Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων , τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο , εφ’ όσον γνώριζαν , ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από τον νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα η χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης .  Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση δεν ασφαλίζει το μεταφερόμενο φορτίο , τις CMR μεταφορές , την κλοπή του οχήματος , την πυρκαγιά του οχήματος , τις ίδιες ζημίες του οχήματος. Η παρούσα σύμβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα αυτοκινήτων και κανέναν άλλο κλάδο ασφάλισης. Το ρυμουλκούμενο πρέπει , να ασφαλίζεται με ξεχωριστεί ασφαλιστική σύμβαση , αλλιώς δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση του ρυμουλκού. Εάν ένα από τα δύο , ρυμουλκό ή ρυμουλκούμενο , φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ξένου κράτους , και όχι ελληνικές , εξαιρείται από την ασφάλιση, και δεν καλύπτεται ασφαλιστικά το τροχαίο ατύχημα , ανεξάρτητα από το εάν το προκάλεσε το ρυμουλκό ή το ρυμουλκούμενο. Η παρούσα σύμβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο σε φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως , εσωτερικών και εξωτερικών μεταφορών , με ελληνικές μόνο πινακίδες, και έδρα μόνο εντός την Ελλάδας. Με την παρούσα σύμβαση δεν ασφαλίζονται εύφλεκτα οχήματα οποιουδήποτε είδους , τύπου , μορφής, χρήσης κ.ο.κ (π.χ μεταφοράς καυσίμων , αερίων κ.λ.π).
6. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή , πριν την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο  η στον λήπτη της ασφάλισης . Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει μόνο για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο ασφαλιστήριο . Ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης επιτρέπεται μόνο με την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου , το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης .
7.  Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος η ασφάλιση λήγει αυτόματα και αυτοδίκαια σε 30 ημέρες από την ημέρα μεταβίβασής του , και η αυτή η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων , χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια . Σε κάθε περίπτωση , μεταβίβασης ή μη του οχήματος , νεότερη ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνει  και καταργεί αυτόματα κάθε προηγούμενη , χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία , και μόνος υπεύθυνος έναντι των τρίτων ζημιωθέντων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής .
8.  Το παρόν δεν αποτελεί απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων.
9. Ο λήπτης της ασφάλισης δηλώνει , ότι τελεί εν γνώσει όλων των ανωτέρω , τα συμφωνεί , τα συνομολογεί και τα αποδέχεται.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ                                 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  …………………………………………………………………………………………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : …………………………………………………………………………………………………….
© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000